Huisregels

HUISREGLEMENT THE REAL TRIP EVENEMENT
Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. Op en rond het evenemententerrein, het start- en finishgebied, bent u verplicht aanwijzingen op te volgen van de organisatie, beveiliging, het medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.
ALGEMEEN
Stichting Beach Events Makkum, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele schade die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, op locatie. Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.
 
LEEFTIJD
Voor het The Real Trip evenement geldt geen leeftijdsgrens. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt, indien hier om wordt gevraagd, word je geweigerd tot het evenement.
 
BEJEGENING
Bezoekers dienen zich op en rond het evenemententerrein behoorlijk te gedragen en zich te onthouden van luid, beledigend, discriminerend, intimiderend taalgebruik of ander ongepast dan wel onbehoorlijk gedrag tegenover de deelnemers, andere bezoekers of medewerkers.
Bij het uiten van verbaal of fysiek geweld wordt de politie gealarmeerd.
Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang weigeren.

KLEDING
Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, de toegang te weigeren.

ZERO TOLERANCE
Vanuit de Nederlandse overheid is bepaald dat alle festivals in Nederland de “Zero Tolerance” regeling hanteren. Dit houdt in dat er geen handel in en/of gebruik van soft- en harddrugs zijn toegestaan op het terrein. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
 
TOEGANG ONDER INVLOED
Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden van het terrein verwijderd bij controle.

TOEGANGSCONTROLE
Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een medewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers, sporters en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
 
OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES
Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings-) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.
 
HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN
Softdrugs, harddrugs, (alcoholische) dranken , glaswerk, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte. Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.
 
DIEFSTAL EN VERLIES
Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. Stichting Beach Events Makkum is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.
 
SCHADE / LETSEL
Stichting Beach Events Makkum is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendomen en/of goederen van de bezoekers. Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
EHBO
Op het festivalterrein zijn twee EHBO-posten aanwezig. Hier kun je terecht voor ernstige gevallen, maar ook voor kleine dingen zoals een paracetamol of pleister. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de EHBO of de organisatie.
 
FOTO, VIDEO EN GELUIDSOPNAMEN
Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden. Aan deze opnamen kunnen geen rechten worden ontleend.

VOORWERPEN EN OBJECTEN
Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen. 
PARKEREN/RIJWIELSTALLING
Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden en mogen dus niet op het evenemententerrein worden geparkeerd. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van het bevoegd gezag dienen opgevolgd te worden.
GELUIDSNIVEAU
Op het evenemententerrein kan soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor.

ROKEN
In alle tenten van The Real Trip evenement en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht. 
TOILETTEN
Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.
EIGEN RISICO
Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Stichting Beach Events Makkum, dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.
OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.